Terms and Conditions of Use

ThumlnTM là một dịch vụ được phát triển, sở hữu và tổ chức bởi nghiên cứu kinh doanh trên không PL như Ứng dụng BoomtasticTM, với nghiên cứu trên không P/L có tư cách pháp nhân.

Điều khoản

Bằng cách truy cập vào trang web boomtasticapps.com hoặc thumbln.com (trang web) hoặc ứng dụng trên điện thoại di động ThumblnTM (“ứng dụng di động”), bạn đồng ý với các ràng buộc của các Điều khoản và Điều kiện này và tất cả các điều luật và quy định hiện hành, và đồng ý chịu trách nhiệm tuân thủ luật pháp địa phương hiện hành.

Nếu bạn không đồng ý với những điều khoản này, bạn sẽ bị cấm sử dụng hay truy cập vào các trang web và ứng dụng di động. Tài liệu có trong các trang web và ứng dụng di động được bảo vệ bởi luật thương hiệu và bản quyền .

Giấy phép

Permission Giấy phép được cấp để tải ứng dụng di động bằng Google Play hoặc Apples iTunes\.

Đây là giấy phép, không phải là sự chuyển quyền sở hữu, và theo giấy phép này, bạn không được:

  1. Thay đổi hay sao chép tài liệu
  2. Cố gắng dịch ngược hay thiết kế đối chiếu của bất kỳ phần mềm nào có trên trang web hay ứng dụng di động.
  3. Xóa bản quyền hay các ghi chú độc quyền khác từ tài liệu
  4. Chuyển tài liệu tới một người khác hay “nhân bản” tài liệu trên bất kỳ máy chủ khác

Giấy phép này sẽ tự động chấm dứt nếu bạn vi phạm các hạn chế và có thể bị Ứng dụng Boomtastic chấm dứt bất cứ lúc nào. Khi chấm dứt giấy phép này, bạn phải tiêu hủy hoặc gỡ bỏ cài đặt các tài liệu tải về cho dù ở định dạng điện tử hoặc in.

Từ chối trách nhiệm pháp lý

Tài liệu trên trang web và ứng dụng di động được cung cấp “như vậy”.

Ứng dụng Boomtastic không thực hiện việc bảo đảm, thể hiện hay ngụ ý, và do đó, từ chối và phủ nhận tất cả các đảm bảo khác, gồm việc không hạn chế, không vi phạm quyền sở hữu trí tuệ hay các quyền khác.

Hơn nữa, ứng dụng Boomtastic không đảm bảo hoặc thực hiện bất kỳ đại diện liên quan đến tính chính xác, kết quả tương ứng, tính khả dụng của mạng lưới di động, tiếp nhận mạng lưới di động trên các trang web hay ứng dụng di động.

Thông tin của bạn

Tất cả các thông tin, dữ liệu, văn bản, hình ảnh, tin nhắn, hay các tài liệu khác (“Nội dung”) bạn nhập để sử dụng Thumbln chính là trách nhiệm của bạn. Bạn phải đánh giá và chịu mọi rủi ro liên quan đến việc sử dụng các nội dung của bạn. Bạn hiện diện diện và đảm bảo cho ứng dụng Boomtastic:

  1. Bạn có toàn quyền, quyền lực và thẩm quyền để thực hiện bất kỳ chức năng nào liên quan tới Nội dung (bao gồm không giới hạn tải về, đăng bài, sao chép, phân phối, hiển thị công khai và thực hiện các sản phẩm phái sinh từ Nội dung) mà bạn thực hiện thông qua Thumbl;
  2. Việc bạn sử dụng Nội dung không và sẽ không vi phạm bất kỳ bản quyền hay quyền riêng tư nào, cũng như không vi phạm quyền về luật pháp hay thông luật; hoặc can thiệp tới quyền sở hữu trí tuệ hay các quyền cá nhân khác của bên thứ ba; hoặc các vấn đề bôi nhọ hay nói cách khác là trái pháp luật; và
  3. Thông tin của bạn đúng, chính xác, cập nhật và đẩy đủ ở mọi thời điểm. Tất cả các thông tin mà bạn cung cấp cho chúng tôi thông qua các tính năng trên trang web hay ứng dụng di động sẽ được gọi là “Thông tin của bạn”. Ứng dụng Boomtastic sẽ chỉ sử dụng Thông tin của bạn theo chính sách Bảo mật của chúng tôi.

Chúng tôi lưu trữ quyền từ chối các nội dung vi phạm chính sách này.

Tham khảo Chính sách Bảo mật để biết thêm chi tiết về thông tin cá nhân được lưu trữ trên Thumbln và cách sử dụng.

Hạn chế

Không có trường hợp ứng dụng Boomtastic hay nhà cung cấp phải chịu trách nhiệm về các thiệt hại (bao gồm không giới hạn, thiệt hại về mất mát dữ liệu hay lợi nhuận, hoặc gián đoạn kinh doanh,) phát sinh từ việc sử dụng hay không có khả năng sử dụng nội dung của trang web hay các ứng dụng di động ngay cả khi các ứng dụng Boomtastic hay một ứng dụng Boomtastic có thẩm quyền đại diện được thông báo bằng miệng hay bằng văn bản về khả năng của các thiệt hại. Bởi vì một số luật không cho phép giới hạn về cam kết ngầm, hay giới hạn về trách nhiệm bồi thường hay thiệt hại về sau, những giới hạn này có thể không áp dụng cho bạn.

Ứng dụng Boomtastic sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ điều gì xảy ra cho bạn trong suốt quá trình sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Dịch vụ của chúng tôi giúp bạn dễ dàng sắp đặt sự giúp đỡ của bạn bè hay các nhà cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp, bao gồm việc trao đổi thông tin về địa điểm. Trách nhiệm của bạn là đánh giá rủi ro của việc chấp nhận được giúp đỡ hay đề nghị giúp đỡ đối với cá nhân cụ thể.

Ứng dụng Boomtastic có thể không bao giờ đảm bảo tính chính xác của vị trí trên GPS hoặc dữ liệu khác, vì vậy không nên dựa hoàn toàn vào điều đó. Dịch vụ của chúng tôi chỉ định hướng cho cá nhân sử dụng và chúng tôi không đảm bảo thời gian vận hành mặc định mặc dù chúng tôi sẽ cố gắng tối thiểu hóa việc ngừng hoạt động..

Bạn phải trách nhiệm một mình trong việc thêm bạn bè – những người mà bạn tin tưởng để giúp đỡ bạn hoặc để bạn giúp đỡ.

Ứng dụng di động sẽ chỉ hoạt động khi bạn đã kết nối mạng trên thiết bị điện thoại của bạn và phụ thuộc vào hệ điều hành cho phép các tính năng định vị như GPS và Wi-Fi. Nếu bạn không kết nối mạng hoặc GPS không lắp đặt chính xác, ứng dụng có thể sẽ không hoạt động.

The Dịch vụ cũng dựa vào khả năng gửi cho bạn các thông báo Khẩn. Nếu bạn không kết nối với dữ liệu mạng hoặc thông báo Khẩn không khả dụng, ứng dụng có thể không hoạt động..

Cũng vậy, một yêu cầu đang khởi động có thể bị ngắt do các hạn chế của hệ thống. Nhiệm vụ của bạn chỉ là khởi động lại dịch vụ và kiểm tra xem chúng đang chạy và hoạt động đúng hay chưa.p>

Kiểm tra và hiệu chỉnh

Tài liệu hiển thị trên website hoặc ứng dụng di động có thể bao gồm các lỗi về kỹ thuật, đánh máy hay chụp ảnh.

Ứng dụng Boomtastic không đảm bảo là tài liệu nào trên các trang web hay ứng dụng di động cũng đều chính xác, đẩy đủ và cập nhật.

Ứng dụng Boomtastic có thể thực hiện thay đổi tài liệu có trên các trang web hoặc ứng dụng di động bất cứ thời điểm nào mà không cần báo trước. Tuy nhiên, Ứng dụng Boomtastic không thực hiện bất kỳ cam kết nào đối với việc cập nhật tài liệu.

Liên kếts

Boomtastic Apps has not reviewed all of the sites linked to the web sites or mobile application and is not responsible for the contents of any such linked site. The inclusion of any link does not imply endorsement by Boomtastic Apps of the site. Use of any such linked web site is at the user’s own risk.

Thay đổi các điều khoản này

Ứng dụng Boomtastic có thể sửa đổi những điều khoản sử dụng các trang web và ứng dụng di động tại bất kỳ thời điểm nào mà không cần thông báo. Bằng cách sử dụng các trang web hay ứng dụng di động, bạn đã đồng ý với ràng buộc bởi phiên bản hiện tại của những Điều khoản và Điều kiện này.

Điều chỉnh luật

Bất kỳ khiếu nại liên quan đến trang web hay ứng dụng di động sẽ được điều chỉnh bởi luật pháp nước Úc (và tranh chấp sẽ được giải quyết trong hệ thống tòa án của Nam Úc) mà không quan tâm tới mâu thuẫn với các luật khác.

Quyền liên hệ với bạn

Bằng cách chấp nhận các Điều khoản và Điều kiện này, bạn đã cho Ứng dụng Boomtastic quyền được liên hệ với bạn trong tương lại. Bạn cũng chấp nhận đối tác được chọn của Ứng dụng Boomtastic có thể liên hệ với bạn trong tương lai.