Privacy Policy

ThumlnTM là một dịch vụ (“dịch vụ”) được phát triển, sở hữu và tổ chức bởi nghiên cứu kinh doanh trên không P/L như Ứng dụng BoomtasticTM, với nghiên cứu trên không P/L có tư cách pháp nhân (“chúng tôi”).

Dịch vụ được cung cấp bằng cách việc kết nối website thumbln.com với boomtasticapps.com ( “trang web”) và với ứng dụng trên điện thoại di động ThumblnTM (“ứng dụng di động”).

Tính bảo mật của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi.

Chúng tôi đã phát triển chính sách này để bạn hiểu được cách chúng tôi thu thập, sử dụng, giao tiếp và tiết lộ và sử dụng thông tin cá nhân.

Chính sách của chúng tôi được tóm tắt như sau.

Khi bạn đăng nhập, chúng tôi thu thập thông tin cá nhân của bạn để có thể cung cấp cho bạn dịch vụ, bao gồm việc sắp đặt những sự giúp đỡ, đưa ra sự giúp đỡ, sắp xếp các cuộc gặp và sắp xếp các quan hệ bạn bè trong phạm vi dịch vụ.

Chúng tôi thu thập và sử dụng thông tin cá nhân chỉ để cung cấp dịch vụ, thực hiện thông báo cho bạn về dịch vụ, hoặc theo yêu cầu của pháp luật.

Chúng tôi cho phép bạn cập nhật thông tin cá nhân của mình nhằm đảm bảo độ chính xác, đầy đủ và cập nhật.

Chúng tôi bảo vệ thông tin cá nhân của bạn bằng các bảo vệ an ninh hợp lý chống lại mất mát hay trộm cắp, cũng như các truy cập, tiết lộ, sao chép, sử dụng hay sửa đổi trái phép.

Chúng tôi lưu trữ những dữ liệu sau vào máy chủ: tên bạn cung cấp, địa chỉ email, một phiên bản mã hóa mật khẩu mà bạn cung cấp hoặc danh tính duy nhất ở Facebook của bạn nếu bạn đăng nhập thông qua Facebook, nhận dạng thiết bị (Đối với những thông báo Khẩn), tọa độ GPS, Bạn bè (những người đã chấp nhận mối quan hệ thông qua dịch vụ), Các nhóm mà bạn lưu, Địa điểm ưa thích, và Những yêu cầu giúp đỡ mà bạn đã tham gia thông qua dịch vụ hoặc đã lưu vào mục ưa thích.

Chỉ có tên của bạn và vị trí gần đúng (cấp độ Ngoại ô/Địa phương) được cung cấp cho những người bạn mà bạn chọn, những người bạn ở gần đó (nếu bạn chọn), bạn của bạn bè ở gần đó (nếu bạn chọn) và những nhà cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp (nếu bạn chọn). Việc chấp nhận hoặc đưa ra đề nghị giúp đỡ là trách nhiệm của bạn để ra quyết định an toàn và rõ ràng và Ứng dụng Boomtastic không chịu trách nhiệm pháp lý cho các vấn đề phát sinh từ quyết định của bạn. Khi đưa ra đề nghị và được chấp nhận, chúng tôi trao đổi địa điểm chính xác (chú ý tới hạn chế của thiết bị GPS và kết nối mạng) giữa hai bên nhằm mục đích thực hiện yêu cầu giúp đỡ.

Khi một người bạn có yêu cầu đặc biệt nhờ bạn giúp đỡ và bạn từ chối lời yêu cầu, bạn của bạn sẽ không được thông báo phản hồi của bạn. Tuy nhiên nều chỉ đơn giản hỏi bạn bè ở gần đó (không đặt tên rõ ràng), bạn của bạn bè ở gần đó (không đặt tên rõ ràng) hoặc những nhà cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp (không đặt tên rõ ràng) thì chỉ có những lời đề nghị được giúp đỡ mới hiển thị và những phản hồi từ chối không được hiển thị (để tôn trọng sự riêng tư của họ).

Ứng dụng di động tích hợp chức năng của Facebook, bao gồm việc đăng nhập qua tài khoản Facebook (để dễ sử dụng) và truy cập vào danh sách bạn bè của bạn (bạn chọn lựa làm điều này là nhằm mục đích thiết lập mối quan hệ tin cậy thông qua dịch vụ). Tham khảo Facebook (www.facebook.com) cho các dữ liệu thu thập khi đăng nhập vào Facebook và chính sách bảo mật của họ.p>

Ứng dụng di động tích hợp quảng cáo và đồ dùng khuyến mại. Các thông tin bạn đã xác nhận không được cung cấp cho các nhà quảng cáo. Tuy nhiên, thông tin cá nhân đã hiển thị có thể được cung cấp để đảm bảo chiến dịch quảng cáo được thực hiện tốt hơn, ví dụ như tuổi, giới tính, địa điểm chung chung (mức độ ngoại ô/ địa phương).