Terms and Conditions of Use

Thumbln™ เป็นบริการที่พัฒนาขึ้น ครอบครองและดำเนินการโดย Aerial Research P/L trading เช่น Boomtastic Apps™, กับ Aerial Research P/L เป็นองค์กรที่ถูกกฎหมาย

เงื่อนไข

เมื่อใช้งานเวปไซท์ boomtasticapps.com หรือ thumbln.com หรือ แอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ Thumbln™ , คุณต้องยอมรับที่จะผูกพันด้วยเงื่อนไขและข้อตกลงในการใช้บริการ รวมทั้งข้อกำหนด กฏหมายหรือกฎเกณฑ์อื่นที่ใช้งานได้ และตกลงว่าจะรับผิดชอบต่อการใช้งานร่วมกับกฎหมายท้องถิ่น.

หากท่านไม่ตกลงในเงื่อนไขการใช้บริการท่านจะไม่สามารถเข้าใช้งานเวปไซท์และแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ได้ ข้อมูลทุกอย่างที่นี่ได้รับความคุ้มครองโดยกฎหมายลิขสิทธิ์และกฎหมายการค้า

ใบอนุญาติ

การอนุญาตยินยอมให้ดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่จาก Google Play หรือ Apples iTunes.

ข้อตกลงนี้มิใช่ การโอนสิทธิในทะเบียน และภายใต้ลิขสิทธิ์นี้ ท่านจะต้องไม่ :

  1. เปล่ียนแปลงหรือทำสำเนาข้อมูลใดๆ
  2. พยายามแยกหรือปรับเปล่ียนโครงสร้างทางวิศวกรรมของซอร์ฟแวร์ ทั้งบนเวปไซท์หรือแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์เคลื่อนที่
  3. ลบเครื่องหมายลิขสิทธิ์ หรือ ตราแสดงชื่อทรัพย์สินจากข้อมูล
  4. โอนถ่ายข้อมูลไปยังบุคคลอื่นหรือ มิลเลอร์ข้อมูลไปยังเซิร์ฟเวอร์อื่น

ใบอนุญาตนี้จะสิ้นสุดลงอย่างอัตโนมัติเมื่อมีการฝ่าฝืนข้อบังคับเหล่านี้ รวมไปถึง Boomtastic Apps ด้วย จากการสิ้นสุดการอนุญาตนี้ท่านต้องทำลายหรือล้างข้อมูลในครอบครองทั้งที่เป็นสื่ออิเล็กโทรนิค และสิ่งพิมพ์

ผู้สละสิทธิ์

ข้อมูลทั้งบนเวปไซท์และแอพพลิเคชั่น ถูกจัดเป็นประเภท “as is”.

Boomtastic Apps จะไม่ให้ประกันที่แสดงหรือชี้เป็นนัย และผู้สละสิทธิ์และปฏิเสธการประกันอื่น ๆ รวมทั้งการไม่จำกัดในการไม่ทำผิดสัญญาของทรัพย์สินทางปัญญา หรือละเมิดสิทธิอื่นๆ.

ยิ่งกว่านั้น Boomtastic Apps จะไม่ประกัน หรือเป็นตัวแทนเกี่ยวกับความแม่นยำ หรือผลใด ๆ ที่น่าจะเป็นจริง เครือข่ายเคลื่อนที่ยอมรับในเวบไซท์ หรือ แอพพลิเคช่ัน

ข้อมูลของท่าน

ข้อมูลทั้งหมด บทความ ภาพพจน์ ข่าวสาร หรือข้อมูล (เนื้อหา) ที่ท่านเข้าไปใช้ Thumbin เป็นความรับผิดชอบของท่านเองล้วน ๆ ท่านต้องประเมินและรับความเสี่ยงทั้งหมดที่เกี่ยวพันกับการใช้เนื้อหาของท่านใดๆ ท่านต้องเป็นตัวแทนและประกันกับ Boomtastic Apps ว่า :

  1. ท่านมีสิทธิและอำนาจเต็ม และอำนาจในการแสดงหรือกระทำหน้าที่ด้วยความเกี่ยวพันกับเนื้อหา (รวมทั้งการไร้ความจำกัดในการอัพโหลด ผลิต แจกจ่าย อย่างเปิดเผยในที่สาธารณะ นำแสดงและกระทำงานที่แยกมาไว้จากเนื้อหา) ที่ท่านกระทำผ่าน Thumbin
  2. การใช้เนื้อหาของท่านไม่ได้และจะไม่ฝ่าฝืนในลิขสิทธิ์หรือความเป็นส่วนตัวใด ๆ ฝ่าฝืนพระราชบัญญัติ หรือ กฎหมายคอมม่อนลอว์ ก้าวล่วงในทรัพย์สินทางปัญญาใด หรือสิทธิในความเป็นเจ้าของ หรือบุคคลที่สามใด ๆ หรือเนื้อหาในเรื่องใด ๆ ซึ่งเป็นหมิ่นประมาทกล่าวหา หรือเป็นการปฏิเสธกฎหมาย และ
  3. ข้อมูลของท่านจะต้องเป็นจริง แม่นยำ ทันสมัยและสมบูรณ์ในทุกเวลา ทุกข้อมูลที่ท่านจัดเสนอถึงเราผ่านการแสดงบนเวบไซท์ หรือแอพพลิเคชั่น จะถูกอ้างเป็น “ข้อมูลของท่าน” Boomtastic Apps จะใช้ข้อมูลของท่านเพียงที่เกี่ยวกับนโยบายส่วนตัวของเรา

เราทรงไว้ซึ่งสิทธิในการไม่รับเนื้อหาใด ๆ ที่ฝ่าฝืนนโยบายนี้

อ้างถึงนโยบายส่วนตัว สำหรับรายละเอียดข้อมูลส่วนตัวที่ถูกเก็บไว้โดย Thumbin และวิธีการใช้งาน

ข้อจำกัด

ไม่มีเหตุการณ์ใดที่ Boomtastic Apps หรือผู้จัดทำต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ (รวมถึง การไร้ความจำกัด ค่าเสียหายสำหรับกำไรหรือขาดทุนของข้อมูล การรบกวนธุรกิจ สิ่งที่เกิดขึ้นนอกเหนือการใช้งาน หรือความไร้ความสามารถในการใช้เนื้อหาบนเวบไซท์ หรือการใช้ทางไกล ถ้า Boomtastic Apps หรือตัวแทนมอบอำนาจของ Boomtastic Apps ได้เคยเตือนด้วยวาจา หรือลายลักษณ์อักษร ถึงความเป็นไปได้ที่จะเกิดความเสียหาย เพราะในกฎหมายบางฉบับไม่ยอมให้การจำกัดความในการบอกการประกัน หรือความจำกัดของความรับผิดชอบสำหรับสิ่งที่ตามมา หรือเหตุการณ์ความเสียหาย ซึ่งข้อจำกัดเหล่านี้ไม่ถูกใช้กับท่าน

Boomtastic Appsจะไม่รับผิดชอบต่อการใด ๆ ที่เกิดกับท่านในขณะที่ใช้บริการของเรา รวมถึงการแลกเปลี่ยนตำแหน่งของข้อมูลเป็นความรับผิดชอบของท่านในการประเมินความเสี่ยงในการยอมรับบริการหรือการให้บริการแก่บุคคลใดๆโดยเฉพาะ

Boomtastic Apps ไม่สามารถรับประกันความแม่นยำของตำแหน่ง GPS position ข้อมูลอื่นๆได้ บริการของเราเป็นการใช้งานส่วนตัว และ เราไม่รับประกันระยะเวลาที่แน่นอน แม้เราพยายามจะพัฒนาระบบให้ใกล้เคียงที่สุด.

ท่านต้องรับผิดชอบในการตัดสินใจเพิ่มเพื่อน หรือ การเรียกบางคนให้มารับหรือท่านแวะไปรับ.

การใช้งานแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์ ตัวเครื่องต้องสามารถเชื่อมต่อสัญญาณได้และขึ้นอยู่กับเครือข่ายผู้ให้บริการว่าให้บริการ geo-positioning หรือไม่ เช่น GPS และ Wi-Fi. หากอยู่นอกเขตสัญญาณหรือตัวเครื่องไม่รองรับ GPS จะไม่สามารถใช้งานแอพพลิเคชั่นได้

การบริการใช้ระบบ Push notifications หากท่านอยู่นอกเขตสัญญาณหรือไม่มีระบบ Push notifications แอพพลิเคชั่นอาจไม่สามารถใช้งานได้

และก็เช่นกัน การเริ่มต้นความต้องการอาจหยุดลง เนื่องจากระบบที่เข้มงวด เป็นความรับผิดชอบแต่ลำพังของท่านในการเริ่มการบริการและตรวจสอบว่ามันทำงานโดยถูกต้อง

การทบทวนตรวจทาน และความผิดพลาด

ข้อมูลที่ปรากฎบนเวปไซท์หรือแอพพลิเคชั่น อาจพบข้อผิดพลาดทางเทคนิคหลักวิชา การพิมพ์ หรือ ภาพถ่าย

Boomtastic Apps ไม่รับรองว่าข้อมูลทุกอย่างบนเวปไซท์หรือแอพพลิเคชั่นนั่นแม่นยำ สมบูรณ์และทันสมัยที่สุด

Boomtastic Apps อาจเปล่ียนแปลงข้อมูลบนหน้าเวปไซท์หรือแอพพลิเคชั่นได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ Boomtastic Apps ไม่มีข้อผูกพันใดๆ ในการแก้ไขข้อมูลให้ทันสมัย

Links

Boomtastic Apps ไม่ได้ทำการตรวจสอบเวปไซท์ทั้งหมดที่เชื่อมโยงกับ เวปไซท์หรือแอพพลิเคชั่นและจะไม่รับผิดชอบต่อข้อมูล หรือ การสรุปความของลิงค์ใดๆ จะไม่บ่งชี้ว่า Boomtastic Apps สนับสนุนเวปไซท์นั้น ผู้ใช้งานลิงค์ต้องแบกรับความเสี่ยงในการเข้าถึงข้อมูลเอง

การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข เหล่านี้

Boomtastic Apps สามารถเปล่ียนแปลงเงื่อนไขการใช้งานเวปไซท์หรือแอพพลิเคชั่นได้โดนไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและการเปล่ียนแปลงล่าสุดมีผลบังคับใช้ต่อผู้ที่อยู่ในข้อตกลงยินยิมได้ทันที

กฎหมายปกครอง

การร้องเรียนใด ๆ ที่เกี่ยวพันกับเวบไซท์ หรือแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์จะถูกครอบครองโดยกฎหมาย ออสเตรเลีย (ข้อขัดแย้งจะต้องส่งไปภายใต้ระบบศาลของออสเตรเลียใต้) โดยไม่ใส่ใจเกี่ยวข้องกับข้อขัดแย้งของข้อกฎหมาย

สิทธิในการติดต่อกับท่าน

ด้วยการยอมรับในเงื่อนไขและข้อบังคับ ท่านได้มอบสิทธิ ให้ Boomtastic Apps ในการติดต่อกับท่านในอนาคต ท่านยังได้ยอมรับหุ้นส่วนที่คัดเลือกโดย Boomtastic Apps อาจติดต่อกับท่านในอนาคต