Thumbln: terma dan syarat

Thumbln™ adalah perkhidmatan ("Perkhidmatan") yang dibangunkan, dan dimiliki serta dihoskan oleh Dagangan Penyelidikan Udara P/L sebagai Aplikasi Boomtastic™, dengan Penyelidikan Udara P/L menjadi entiti yang sah.

Terma

Dengan mengakses laman web boomtasticapps.com atau thumbln.com ("Laman Web") atau aplikasi mudah alih Thumbln™ ("aplikasi mudah alih"), anda bersetuju untuk terikat dengan Terma dan Syarat, kesemua undang-undang serta peraturan-peraturan, dan bersetuju bahawa anda bertanggungjawab untuk mematuhi mana-mana undang-undang kawasan yang berkenaan.

Jika anda tidak bersetuju dengan mana-mana syarat-syarat tersebut, anda dilarang daripada menggunakan atau mengakses laman web dan aplikasi mudah alih. Bahan yang terkandung dalam laman web dan aplikasi mudah alih dilindungi oleh tanda hak cipta dan undang-undang perdagangan.

Lesen

Kebenaran diberikan untuk memuat turun aplikasi mudah alih melalui Google Play atau Apples iTunes.

Ini adalah pemberian lesen, bukannya pemindahan hak milik, dan di bawah lesen ini, anda tidak boleh:

  1. mengubahsuai atau menyalin bahan
  2. usaha untuk menyusun atau mengubahsuai mana-mana perisian yang terkandung di dalam laman web atau aplikasi mudah alih
  3. mengeluarkan mana-mana hak cipta atau catatan daripada bahan tersebut
  4. memindahkan bahan kepada seseorang atau "menyebarkan" bahan tersebut pada mana-mana pelayan yang lain

Lesen ini akan tamat secara automatik sekiranya anda melanggar mana-mana sekatan ini dan boleh ditamatkan oleh Aplikasi Boomtastic pada bila-bila masa. Selepas penamatan lesen ini, anda mesti memusnahkan atau memadam mana-mana bahan yang dimuat turun dalam simpanan anda sama ada dalam bentuk format elektronik ataupun bercetak.

Penafian

bahan di laman web dan aplikasi mudah alih adalah disediakan "sebagaimana adanya”.

Aplikasi Boomtastic tidak memberi jaminan, tersurat atau tersirat, dan dengan ini menolak dan menafikan semua jaminan lain, termasuk tanpa had, bukan pelanggaran harta intelek atau pelanggaran hak-hak yang lain.

Seterusnya, Aplikasi Boomtastic tidak menjamin atau membuat sebarang perwakilan berkenaan ketepatan, keputusan yang mungkin, ketersediaan rangkaian mudah alih, penerimaan rangkaian mudah alih di laman web atau aplikasi mudah alih.

Maklumat Anda

Semua maklumat, data, teks, imej, mesej, atau bahan lain ("Kandungan") yang anda masukkan menggunakan Thumbln adalah di bawah tanggungjawab anda. Anda mesti menilai dan menanggung semua risiko yang berkaitan dengan penggunaan mana-mana Kandungan anda. Anda mewakili dan menjamin bagi Aplikasi Boomtastic bahawa:

  1. Anda mempunyai hak penuh, kuasa, dan arahan untuk melaksanakan mana-mana fungsi yang berhubung dengan Kandungan (termasuk tanpa had memuat naik, menyiarkan, menghasilkan semula, mengedar, memaparkan secara awam dan membuat kerja-kerja terbitan daripada Kandungan) yang anda lakukan melalui Thumbln;
  2. Penggunaan Kandungan tersebut tidak akan melanggar mana-mana hak cipta atau hak privasi, melanggar mana-mana hak undang-undang berkanun atau biasa; merosakkan mana-mana harta intelek atau mana-mana hak milik pihak ketiga; atau mengandungi mana-mana perkara yang berunsur fitnah atau selainnya yang melanggar undang-undang, dan
  3. Maklumat anda adalah benar, tepat, terkini dan lengkap pada setiap masa. Semua maklumat yang anda berikan kepada kami melalui mana-mana ciri-ciri di laman web atau aplikasi mudah alih akan dirujuk sebagai "Maklumat Anda." Aplikasi Boomtastic hanya akan menggunakan maklumat anda selaras dengan Dasar Privasi kami.

Kami berhak untuk menolak mana-mana Kandungan yang melanggar dasar ini.

Rujuk kepada Dasar Privasiuntuk maklumat lanjut mengenai maklumat peribadi yang disimpan oleh Thumbln dan bagaimana ianya digunakan.

Had

Dalam apa keadaan pun Aplikasi Boomtastic atau pembekalnya akan bertanggungjawab ke atas sebarang kerosakan (termasuk, tanpa batasan, ganti rugi bagi kehilangan data atau keuntungan, atau kerana gangguan perniagaan) yang timbul daripada penggunaan atau ketidakupayaan untuk menggunakan kandungan di laman web atau aplikasi mudah alih walaupun Aplikasi Boomtastic atau wakil Aplikasi Boomtastic telah diberitahu secara lisan atau secara bertulis mengenai kemungkinan kerosakan tersebut. Kerana sesetengah bidang kuasa tidak membenarkan had pada waranti yang tersirat, atau batasan liabiliti untuk ganti rugi berbangkit atau yang sebaliknya, batasan ini tidak akan dikenakan kepada anda

Aplikasi Boomtastic tidak bertanggungjawab jika apa-apa berlaku kepada anda semasa menggunakan perkhidmatan kami. Perkhidmatan kami membantu anda menguruskan dengan mudah rakan-rakan atau pembekal perkhidmatan profesional, termasuk pertukaran maklumat lokasi. Adalah menjadi tanggungjawab anda untuk menilai risiko dalam menerima penumpangan dari atau menawarkan penumpangan untuk mana-mana individu tertentu.

Aplikasi Boomtastic tidak akan menjamin ketepatan kedudukan GPS anda atau data yang lain supaya anda tidak bergantung sepenuhnya terhadap GPS anda. Perkhidmatan kami adalah bertujuan untuk kegunaan peribadi sahaja dan kami tidak menjamin dengan sepenuhnya walaupun kami akan cuba untuk meminimumkan gangguan.

Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk menambah sebagai Kawan orang yang anda akan amanah untuk memberikan anda penumpangan atau menyediakan mereka penumpangan.

Aplikasi mudah alih hanya akan berfungsi selagi anda mempunyai rangkaian yang tersedia pada peranti mudah alih anda dan bergantung pada platform membolehkan ciri-ciri kedudukan geografi seperti GPS dan Wi-Fi. Jika anda berada di luar rangkaian atau tanpa mempunyai GPS yang tepat, aplikasi tersebut mungkin tidak berfungsi.

Perkhidmatan ini juga bergantung kepada keupayaan untuk menghantar Penolak pemberitahuan. Jika anda berada di luar rangkaian data atau mempunyai Penolak pemberitahuan yang tidak disediakan, permohonan tersebut mungkin tidak berfungsi.

Juga, permintaan untuk bermula mungkin terhenti disebabkan oleh sekatan sistem. Ianya adalah tanggungjawab anda untuk memulakan semula perkhidmatan dan memeriksa jika ianya berfungsi dengan betul.

Semakan dan Errata

Bahan yang terdapat di laman web atau aplikasi mudah alih mungkin termasuk ralat teknikal, tipografi, atau fotografi.

Aplikasi Boomtastic tidak menjamin bahawa apa-apa bahan di laman web atau aplikasi mudah alih adalah tepat, lengkap, atau terkini.

Aplikasi Boomtastic boleh membuat perubahan kepada bahan yang terkandung di laman web atau aplikasi mudah alih pada bila-bila masa tanpa notis. Aplikasi Boomtastic tidak akan membuat sebarang komitmen untuk mengemas kini bahan tersebut.

Pautan

Aplikasi Boomtastic tidak akan meneliti kesemua laman web yang dikaitkan dengan laman web atau aplikasi mudah alih dan tidak akan bertanggungjawab untuk kandungan pada mana-mana laman yang dipautkan tersebut. Kemasukan mana-mana pautan tidak dirancang oleh laman web Aplikasi Boomtastic. Penggunaan mana-mana laman web yang dipautkan adalah di atas risiko pengguna itu sendiri.

Perubahan kepada Terma

Aplikasi Boomtastic boleh menyemak semula terma-terma penggunaan laman-laman web dan aplikasi mudah alih pada bila-bila masa tanpa notis. Dengan menggunakan laman web atau aplikasi mudah alih, anda bersetuju untuk terikat dengan versi semasa Terma dan Syarat ini.

Undang-Undang

Mana-mana tuntutan yang berkaitan dengan laman web atau aplikasi mudah alih akan dikendalikan oleh undang-undang Australia (dan pertikaian akan ditangani dalam sistem mahkamah di Australia Selatan) tanpa mengambil kira konflik peruntukan undang-undang.

Hak untuk Menghubungi Anda

Dengan menerima Terma dan Syarat ini anda membenarkan Aplikasi Boomtastic untuk menghubungi anda. Anda juga menerima bahawa rakan kongsi yang dipilih oleh Aplikasi Boomtastic boleh menghubungi anda.